Server Status

NameData
 バージョン Spigot 1.12.2
 オンラインユーザ数 0 / 64
 サーバ紹介文(MOTD) Teisyoku Server 2nd Generation